Κανονισμός Πρόσβασης Αρχειακού Υλικού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς αρ. 100, λειτουργεί τον χώρο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και διαχειρίζεται το αρχειακό υλικό που ανήκει σε αυτό. Η συλλογή του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων όπως: συσκευές που λειτουργούσαν με φωταέριο (εστίες, σόμπες, ταχυθερμαντήρες, λάμπες, φωτιστικά) μετρητές και όργανα μέτρησης του αερίου, εξοπλισμό και εργαλεία του εργοστασίου φωταερίου, μηχανήματα in situ, πλούσιο φωτογραφικό, προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων και κατοίκων του Γκαζοχωρίου, βιβλία και έγγραφα της διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης του Φωταερίου Αθηνών. Η συλλογή αυτή πλέον ανήκει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (Τεχνόπολις – Γκάζι Α.Ε. Ο.Τ.Α.).

Με τον παρόντα Κανονισμό Πρόσβασης Αρχειακού Υλικού του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου (εφεξής ο «Κανονισμός») ρυθμίζονται τα ζητήματα της εν γένει πρόσβασης των μελετητών/ερευνητών στο αρχειακό υλικό του ως άνω Μουσείου, καθώς και τα ζητήματα λήψης αντιγράφων ή φωτογράφησης του υλικού αυτού.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους επισκέπτες που εισέρχονται στους χώρους του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών επισκεπτών:

α) στους επισκέπτες που επιθυμούν να επισκεφθούν τις μόνιμες ή/και τις περιοδικές εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στο Μουσείο,

β) στους επισκέπτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση ή κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται και λαμβάνει χώρα εντός των χώρων του Μουσείου,

γ) στους μελετητές/ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν δια ζώσης ή/και να λάβουν φωτοτυπικά ή ψηφιακά αντίγραφα από το αρχειακό υλικό του Μουσείου.

  1. Μελέτη αρχειακού υλικού

Η μελέτη αρχειακού υλικού στους χώρους του Μουσείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού με τη Διοίκηση του Μουσείου. Η μελέτη στους χώρους του Μουσείου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν αίτηση μελέτης υλικού, στην οποία θα αναφέρουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον: (α) τον λόγο για τον οποίο αιτούνται τη χορήγηση πρόσβασης σε συγκεκριμένο υλικό του αρχείου του Μουσείου, (β) εάν προτίθενται να διενεργήσουν βάσει του υλικού για το οποίο αιτούνται την πρόσβαση κάποια μελέτη ή εργασία η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί, (γ) ποια είναι η επιθυμητή ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, καθώς και (δ) εάν επιθυμούν να φωτογραφήσουν ή να λάβουν έντυπο αντίγραφο από το υλικό για το οποίο αιτούνται την πρόσβαση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν της ως άνω αίτηση, συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία τους και υπογεγραμμένη, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης και μελέτης. Η συνεννόηση με τη Διοίκηση του Μουσείου για τον προγραμματισμό της ημέρας και της ώρας προσέλευσης θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν. Οι προφορικές μαρτυρίες που αποτελούν μέρος της συλλογής του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου μελετώνται αποκλειστικά στους χώρους του Μουσείου, κατόπιν συνεννόησης και μετά από τη συμπλήρωση της ως άνω αίτησης.  

  • Φωτογράφηση – Λήψη αντιγράφων

Η φωτογράφηση και η λήψη αντιγράφων αρχειακού υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συνεννόησης και χορήγησης προηγούμενης άδειας από τη Διοίκηση του Μουσείου. Ακόμη, η χρήση εξοπλισμού (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, φορητός φωτισμός) απαιτεί την προηγούμενη άδεια της Διοίκησης του Μουσείου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν αίτηση φωτογράφησης ή λήψης αντιγράφων υλικού, στην οποία θα αναφέρουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον: (α) τον λόγο για τον οποίο αιτούνται τη φωτογράφηση ή/και τη λήψη φωτοτυπικών αντιγράφων συγκεκριμένου υλικού, (β) εάν προτίθενται να διενεργήσουν βάσει του υλικού για το οποίο αιτούνται τη φωτογράφηση ή/και τη λήψη αντιγράφω κάποια μελέτη ή εργασία η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί, (γ) ποια είναι η επιθυμητή ημερομηνία και ώρα για τη λήψη φωτογραφιών ή αντιγράφων. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση ή η λήψη φωτοτυπικών αντιγράφων του αρχειακού υλικού για εμπορικούς σκοπούς.

Η Διοίκηση του Μουσείου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη φωτογράφηση ή τη χορήγηση αντιγράφων του συνόλου του αιτηθέντος υλικού, εφόσον συντρέχουν σχετικοί λόγοι και αιτιολογεί την απόφασή της αυτή επαρκώς. Η Διοίκηση του Μουσείου δύναται, ακόμη, να επιτρέπει κατά περίπτωση, είτε τη φωτογράφηση, είτε τη λήψη αντιγράφων συγκεκριμένου υλικού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πραγματοποιούνται ατελώς από τον αιτούντα ερευνητή/μελετητή. Η Διοίκηση του Μουσείου επιτρέπει την πρόσβαση στην ολότητα των αρχείων, εφόσον πρόκειται για έρευνα ή /και μελέτη. Τα ψηφιακά αντίγραφα του αρχειακού υλικού στην περίπτωση αυτή (μετά τη συμπλήρωση της ως άνω αίτησης) αποστέλλονται στον μελετητή/ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά με το υδατογράφημα του Μουσείου. Στην περίπτωση που ο μελετητής επιθυμεί ψηφιακά αντίγραφα του αρχειακού υλικού για έκδοση ή/και έκθεση υποχρεούται να αιτηθεί εκ νέου στη διοίκηση του Μουσείου, που κατά περίπτωση αποφασίζει το ποσοστό πρόσβασης στο αρχειακό υλικό, ενώ τα ψηφιακά αντίγραφα αποστέλλονται από το φορέα στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μαζί με τις ορθές αναφορές που η Διοίκηση επιθυμεί να τα συνοδεύουν. Τέλος, για τις προφορικές μαρτυρίες, που υπάρχουν στη συλλογή του Μουσείου, οι ενδιαφερόμενοι μελετητές μπορούν να έχουν πρόσβαση (είτε στο ηχητικό αρχείο, είτε στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο) μόνο για λόγους έρευνας ή / και μελέτης στους χώρους του Μουσείου και εφόσον τα λόγια των συνεντευξιαζόμενων δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτούσια.

  • Ψηφιακό υλικό

Η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου βρίσκεται στη διαδικασία της ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού της συλλογής του. Ο χρήστης έχει δωρεάν πρόσβαση σε μια συλλογή συσκευών που σχετίζονται με την παραγωγή φωταερίου, εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (μετρητές, εστίες, θερμοσίφωνες, φωτιστικά κ.ά.), τεκμήρια από το ίδιο το εργοστάσιο, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ένα μεγάλο μέρος του αρχείου έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και μπορεί κανείς να το αναζητήσει στο διαδίκτυο, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://technopolis.archivemax.gr/index.php/subjects. Η ψηφιακή συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς και τον Ιανουάριο του 2024 το σύνολο του αρχειακού υλικού θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού ψηφιακά.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

Skip to content