Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας

I. Γενικοί όροι χρήσης

H εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (στο εξής «Πωλητής»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 100, ΑΦΜ 090000057 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, Τηλέφωνο: 210 3461589. είναι ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου www.gasmuseum.gr, εντός του οποίου λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (eshop) μέσω Διαδικτύου.

Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του παραπάνω ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι αναγραφόμενων όρων από τον αγοραστή/επισκέπτη του ιστοτόπου.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

Εγγραφή – Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια κάθε φορά που τους καταχωρείτε.
Μπορείτε να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την χρήση του Κωδικού Εισόδου ή του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα .
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Τιμές προϊόντων


Ο Πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη, για τη συνολική τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και για όλες τις ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις παράδοσης ή αποστολής των προϊόντων.

Ευθύνη Πωλητή

Ο Πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι:
α) δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία
β) το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία
γ) δεν κατασκεύασε το προϊόν αποβλέποντας στην διανομή του και δεν το διένειμε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας
δ) το ελάττωμα οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου.

Πέραν της ευθύνης του Πωλητή στην περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ενδεχομένως υποστεί ο αγοραστής ένεκα ή εξ αφορμής της περιήγησής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, της ακύρωσης μιας παραγγελίας, της καθυστερημένης ή της απουσίας παράδοσης παραγγελθέντων προϊόντων.

Ο Πωλητής δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώνει τον αγοραστή κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και, οπωσδήποτε, πριν από την ολοκλήρωση παραγγελίας προϊόντος εκ μέρους του, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο Πωλητής, κάνοντας χρήση των σχετικών ενδείξεων, ενημερώνει τον αγοραστή στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) για τα προϊόντα, τα οποία είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας και είναι άμεσα παραδοτέα,
β) για τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή, κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, αλλά αναμένεται η παράδοσή τους από τους προμηθευτές του Πωλητή στον χώρο του φυσικού καταστήματος σε καθορισμένη ημερομηνία και
γ) για τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή κατα το χρόνο υποβολής της παραγγελίας και δεν αναμένεται η παράδοσή τους από τους προμηθευτές του Πωλητή στον χώρου του φυσικού του καταστήματος σε καθορισμένη ημερομηνία.

Σε περίπτωση που ο αγοραστή προχωρήσει στην ολοκλήρωση παραγγελίας παρά την ένδειξη ότι το παραγγελθέν προϊόν δεν είναι, κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, διαθέσιμο στο φυσικό κατάστημα του Πωλητή, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παράδοση του προϊόντος μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπονται στους όρους για την παράδοση των προϊόντων.

Μετάθεση κινδύνου


Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πωλητής παραδίδει στον αγοραστή τα προϊόντα μέσω ταχυδρομικής αποστολής, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον πελάτη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζει ο πελάτης και είναι διάφορο του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων.
Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή άμα την παραδώσειμε την παράδοση των προϊόντων από τον Πωλητή στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον πελάτη να μεταφέρει τα προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον Πωλητή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του πελάτη έναντι του μεταφορέα.

Παρεχόμενες πληροφορίες


Ο Πωλητής δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που καταχωρεί στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει τόσο ως προς τις πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον Πωλητή, όσο και ως προς τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες των διατιθέμενων προς πώληση προϊόντων και περιέχουν στοιχεία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες αυτών. Ο Πωλητής αναλαμβάνει, ακόμη, να καταχωρεί τις φωτογραφίες των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να τις υποβάλλει σε επεξεργασία οποιουδήποτε είδους ή παραποίηση. Οι καταχωρημένες φωτογραφίες απεικονίζουν τα διατιθέμενα προϊόντα, όπως ακριβώς είναι κατά την φυσική τους υπόσταση (“ως έχουν”).
Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τυχόν ορθογραφικών, μηχανογραφικών ή τυπογραφικών λαθών που δύναται να εντοπίζονται στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να εντοπίζει τέτοια λάθη και να τα διορθώνει αμελλητί.
Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στην τιμή παραγγελθέντος προϊόντος, ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή αμέσως μόλις εντοπίσει το λάθος και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον αγοραστή για την διαφορά στην τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος, καθώς και για την δυνατότητά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε πληρωμή που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής του προϊόντος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής τον ενημέρωσε ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, λόγω λάθους στην αναγραφόμενη τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος.
Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παραδοσης που οφείλονται στην επιλογή του αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Πωλητής είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου www.gasmuseum.gr, εντός του οποίου ευρίσκεται και λειτουργεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αντικείμενα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή είναι κάθε σχέδιο, φωτογραφία, εικονογράφηση, κείμενο λόγου, αλλά και κάθε έργο που εμπίπτει στους ορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993, που καταχωρείται στον παραπάνω ιστότοπο.
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου και, συγκεκριμένα, με τις διατάξεις Ν. 2121/1993. Απαγορεύεται (α) η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη, αναπαραγωγή των έργων του Πωλητή, εν όλω ή εν μέρει, (β) η διασκευή, προσαρμογή ή οποιουδήποτε είδους μετατροπή των έργων, (γ) η μετάδοση, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή χρήση του έργου με τρόπο που προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του Πωλητή.
Η εκ μέρους τρίτων άσκηση εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Πωλητή (ήτοι, ενδεικτικά, η αναπαραγωγή, διάδοση, αναμετάδοση ή άλλη εκμετάλλευση των έργων του Πωλητή) επιτρέπεται μόνο κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης ή παραχώρησης σχετικής άδειας από τον Πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι εν λόγω συμβάσεις και άδειες που παραχωρεί ο Πωλητής σε τρίτους θεωρούνται μη αποκλειστικές. Ο τρίτος που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση ή αποκτά δυνατότητα εκμετάλλευσης των έργων του Πωλητή δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του αυτά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Πωλητή.

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και των εμπορευμάτων του Πωλητή, ήτοι το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και το σήμα, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου. Ακόμη, η ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης του Πωλητή (domain name:….) προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 για την προστασία των σημάτων.
Απαγορεύεται η εκ μέρους τρίτων χρήση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των διακριτικών γνωρισμάτων του Πωλητή, χωρίς την προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεση του τελευταίου. Ειδικότερα, ως προς την προστασία του σήματος του, ο Πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά παντός, ο οποίος, χωρίς την συγκατάθεσή του, ασκεί μια από τις εξουσίες που απορρέουν από το σήμα ή χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο κατά τρόπο που προκαλεί κίνδυνο συγχύσεως με το σήμα του.

Ευθύνη Επισκέπτη


Ο επισκέπτης του ιστοτόπου του Πωλητή δεσμεύεται να περιηγείται στον ιστότοπο και να πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που ευρίσκεται εντός αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης, την ισχύουσα ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία και την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Ο επισκέπτης του ιστοτόπου απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους μέσω του ιστοτόπου τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να αποστείλει περιεχόμενο, το οποίο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας ή που είναι αντίθετο με τις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή που είναι ικανό να προκαλέσει βλάβη στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού του ιστοτόπου ή του υλικού εξοπλισμού του Πωλητή. Ακόμη, ο επισκέπτης του ιστοτόπου απαγορεύεται να αποστείλει περιεχόμενο προσβλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό, καθώς και περιεχόμενο με το οποίο παραβιάζει διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον επισκέπτη, αυτός ευθύνεται να αποζημιώσει τον Πωλητή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. Αστικού Κώδικα.

Ακύρωση Παραγγελίας


Ο αγοραστής δικαιούται να μην ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Μέχρι και το τελευταίο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας, ο αγοραστής δύναται να επιλέξει την επιλογή «Ακύρωση», η οποίο ευρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με την επιλογή αυτή, η διαδικασία της παραγγελίας προϊόντος διακόπτεται αμέσως και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν εκατέρωθεν ο Πωλητής και ο αγοραστής.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

Οι συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή, το οποίο ευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gasmuseum.gr, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη μεταξύ του Πωλητή και των πελατών του παραπάνω ηλεκτρονικού καταστήματος προκύψει ένεκα ή εξ αφορμής της μεταξύ τους σύμβασης πώλησης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ένεκα ή εξ αφορμής της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή και των συναπτόμενων μέσω αυτού συμβάσεων πώλησης ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο αγοραστής έχει την δυνατότητα προσφυγής στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με τον Πωλητή μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/. Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών αποτελεί έναν δικτυακό τόπο, ο οποίος συνιστά το ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Η υποβολή καταγγελίας στην παραπάνω πλατφόρμα είναι δωρεάν.

Τροποποίηση όρων χρήσης


Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε, τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτά αμελλητί στο αντίστοιχο μέρος του ιστοτόπου του κάθε τροποποίηση στους όρους χρήσης. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους χρήσης πρέπει να δηλώνεται με τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό από τον επισκέπτη του ιστοτόπου.


II. Πολιτική Επιστροφής – Αντικατάστασης προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης

Αν ο αγοραστής αλλάξει γνώμη για την αγορά που πραγματοποίησε, μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση. Η προθεσμία της υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερα κατά την οποία ο αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων.

Πριν από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Ο αγοραστής δύναται να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (συμπλήρωση και αποστολή ως ηλεκτρονικού αρχείου) ή να κάνει οποιαδήποτε σαφή δήλωση, από την οποία να προκύπτει η βούληση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης. Η ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210 3460981 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη έως Κυριακή, 10:30-17:00).

Ο αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα προϊόντα στον Πωλητή, χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα στον έμπορο.

Ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Αν τα προϊόντα δεν μπορούν, λόγω της φύσης τους (για παράδειγμα, ογκώδη αντικείμενα) υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς, ο αγοραστής επιβαρύνεται με την δαπάνη επιστροφής τους.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέφει τα προϊόντα στην κατάσταση (χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες) στην οποία ευρίσκονταν κατά την χρονική στιγμή που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει, εκτός από τον μεταφορεα, απέκτησε την φυσική κατοχή τους. Ο αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων, μόνο στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εκ μέρους του διαχείριση, η οποία δεν κρίνεται αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει να συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

Ο Πωλητής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής των προϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων που επεστράφησαν. Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παραδοσης που οφείλονται στην επιλογή του αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.


Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση προϊόντος με ελαττώματα ή από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Προς αντικατάσταση του προϊόντος, ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για το ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας που εντόπισε στο προϊόν, καθώς και για την απόφασή του να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Η παραπάνω ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210 3460981 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη έως Κυριακή, 10:30-17:00).

Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας του προϊόντος παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος στον αγοραστή, ήτοι από την ημερα κατά την οποία ο αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει από τον πωλητή την αντικατάσταση του προϊόντος.

Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος στον Πωλητή, εφόσον χρησιμοποιεί τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Αν ο αγοραστης χρησιμοποιεί τρόπο επιστροφής, άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής, επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες.

Ο αγοραστής συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή προς αντικατάσταση με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει το νέο προϊόν, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες, στον αγοραστή χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Ο Πωλητής επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος στον αγοραστή.


Τόπος επιστροφής των προϊόντων

Ως χώρος επιστροφής των προϊόντων από τον αγοραστή ορίζεται ο χώρος του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, το οποίο ευρίσκεται εντός του χώρου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Κεραμεικός, οδός Πειραιώς αρ. 100, ΤΚ:


III. Πληρωμή και παράδοση προϊόντων

Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε τύπου. 

Ο Πωλητής δεν δικαιούται να επιβάλλει επιβαρύνσεις στους αγοραστές για την χρήση πιστωτικής κάρτας συγκεκριμένου τύπου.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρική πιστωτικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του.

Προτού ο αγοραστής ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντων και δεσμευθεί από τη σύμβαση πώλησης, ο Πωλητής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την ρητή συναίνεση του αγοραστή για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον της αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση του Πωλητή (για παράδειγμα, για την πρόσθετη πληρωμή του κόστους αποστολής των προϊόντων στην περίπτωση που επιλεχθεί ο συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης). Εάν ο Πωλητής δεν λάβει τη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή, αλλά την συναγάγει, χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες επιλογές τις οποίες ο καταναλωτής απαιτείται να απορρίψει προκειμένου να αποφύγει την πρόσθετη πληρωμή, ο αγοραστής δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.


Παράδοση προϊόντων


Ως τρόποι παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι εξής:
1. Μέσω της αυτοπρόσωπης παρουσίας του αγοραστή στο εμπορικό κατάστημα του Πωλητή (Κεραμεικός, οδός Πειραιώς αριθμ. 100, ΤΚ:…, εντός του χώρου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, και κτήσης της φυσικής κατοχής των προϊόντων από τον ίδιο. Για την παραλαβή του προϊόντος από το εμπορικό κατάστημα, ο αγοραστής οφείλει να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής της αγοράς που έχει πραγματοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. (προθεσμία για την δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα;)
2. Μέσω αποστολής των προϊόντων στον τόπο που υποδεικνύει ο αγοραστής. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα στον αγοραστή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης, δηλαδή από την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση της παραγγελίας του προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Η παραπάνω προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται, όταν ο αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων πριν από την λήξη της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο Πωλητής θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα προϊόντα εμπρόθεσμα, εφόσον έχει μεταβιβάσει την φυσική κατοχή των προϊόντων στον μεταφορέα κατά χρόνο προγενέστερο της λήξης της παραπάνω προθεσμίας και η μη τήρηση αυτής οφείλεται σε λόγους που ανάγονται στον μεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο Πωλητής αποστέλλει τα προϊόντα, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, για τα οποία λαμβάνει ξεχωριστή ενημέρωση πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.

Ειδικά για την περίπτωση της παράδοσης των προϊόντων μέσω αποστολής

Εάν ο Πωλητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του να παραδώσει τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερολογιακών ημερών, ο αγοραστής δικαιούται να αιτηθεί την παράδοση των προϊόντων εντός επιπλέον προθεσμίας. Ο αγοραστής οφείλει να υποβάλει το παραπάνω αίτημα, με σαφή δήλωσή του, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Ο αγοραστής δύναται να υποβάλει το παραπάνω αίτημα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 210 3460981 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη έως Κυριακή, 10:30-17:00).

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την λήψη του παραπάνω αιτήματος του αγοραστή. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός της επιπλέον αυτής προθεσμίας, ο αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης.

Σημειώνεται ότι επιπλέον προθεσμία για την παράδοση των προϊόντων δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

1. αν ο Πωλητής έχει αρνηθεί να παραδώσει τα προϊόντα
2. αν ο Πωλητής και ο αγοραστής έχουν συμφωνήσει την παράδοση των προϊόντων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και η παράδοση εντός αυτής είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης
3. εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει με σαφή δήλωσή του τον Πωλητή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης (δηλαδή την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή) ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο Πωλητής παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον καταναλωτή ή εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης, ο αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης αμέσως.

Ο αγοραστής δύναται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης εντός της προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας, μέχρι την οποία ο Πωλητής είχε την δυνατότητα να παραδώσει εμπρόθεσμα τα προϊόντα στον αγοραστή. Προς καταγγελία της σύμβασης πώλησης, ο αγοραστής οφείλει να αποστείλει σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr.

Με την λήψη του μηνύματος του αγοραστή, με το οποίο ενημερώνει τον Πωλητή για την απόφασή του να καταγγείλει την σύμβαση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του παραπάνω μηνύματος όλα τα χρήματα που ο αγοραστής είχε πληρώσει βάσει της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής). Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.


IV. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 100, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στοιχ. 7. του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου www.gasmuseum.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), του οποίου είναι διαχειρίστρια.

Η επικοινωνία με την Εταιρεία μπορεί να επιτευχθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210 3460981 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@athens-technopolis.gr


Υπεύθυνος Προστασίας (αν υπάρχει θα πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας του)


Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου:

1. To ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου καταχωρούν τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χωρία (κουτάκια), προκειμένου να εγγραφούν στο newsletter (περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση) του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.
2. Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οι επισκέπτες του ιστοτόπου επιλέγουν να γνωστοποιήσουν, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στις διευθύνσεις gasmuseum@athens-techn opolis.gr και info@athens-technopolis.gr.
3. To ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας (υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν δύο διευθύνσεις), τηλέφωνο σταθερής τηλεφωνίας, τηλέφωνο κινητής τηλεφωνίας, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax). Οι επισκέπτες του ιστοτόπου καταχωρούν τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χωρία (κουτακια), προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία παραγγελίας προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που λειτουργεί στον ιστότοπο.
(να ξεκαθαριστεί η διαδικασία εγγραφής χρήστη στο eshop – Πως εγγράφεται κάποιος και τί καταχωρεί για την εγγραφή;)


Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας, βασιζόμενη στις κάτωθι νομικές βάσεις επεξεργασίας:

1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου προς εγγραφή στο newsletter, με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με την δράση και τις υπηρεσίες της, καθώς και με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί μέσω του ιστοτόπου. Η νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συναίνεση των επισκεπτών του ιστοτόπου, η οποία παρέχεται μέσω της συμπλήρωσης των απαραίτητων για την εγγραφή στο newsletter στοιχείων.
2. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου, όταν αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις gasmuseum@athens-techn opolis.gr και info@athens-technopolis.gr., προκειμένου να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν θέσει με τα μηνύματά τους οι επισκέπτες και να παράσχει το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Η νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συναίνεση των επισκεπτών του ιστοτόπου, η οποία παρέχεται μέσω της εκ μέρους τους αποστολής μηνύματος στις διευθύνσεις που η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση αναγκών επικοινωνίας με τους επισκέπτες του ιστοτόπου.
3. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούν οι επισκέπτες του ιστότοπου, όταν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) που λειτουργεί στον ιστότοπο, προκειμένου να εκτελέσει την σύμβαση πώλησης μεταξύ της ίδιας ως Πωλητή και του εκάστοτε επισκέπτη ως αγοραστή. Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι επισκέπτης του ιστοτόπου (ήτοι, το υποκείμενο των δεδομένων).


Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία ενδέχεται να κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου στους παρακάτω αποδέκτες:

1. Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά), με τα οποία η Εταιρείας συνδέεται συμβατικώς. Εν προκειμένω, η Εταιρεία κοινολογεί στους συμβαλλομένους της μόνο εκείνες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του αντικειμένου των μεταξύ τους συμβάσεων. Επιπλέον, η Εταιρεία αναλαμβάνει να δεσμεύσει τα τρίτα πρόσωπα ως προς την εκ μέρους τους νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους κοινολογεί, μέσω της προσθήκης σχετικού όρου στις μεταξύ τους συμβάσεις ή την υπογραφή σχετικού παραρτήματος της κύριας σύμβασης.
2. Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με δικαστική ή διοικητική απόφαση ή απόφαση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
3. Τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία η Εταιρεία υποχρεούται να κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου βάσει διάταξης νόμου, κανονιστικής ή ατομική διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή απόφασης διοικητικού οργάνου ή Αρχής.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα


Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει και δεν έχει την πρόθεση να διαδιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστοτόπου διατηρούνται από την Εταιρεία μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της εκάστοτε επεξεργασίας. Η Εταιρεία δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο δυνατό, μόνο στις περιπτώσεις που η εν λόγω διατήρηση επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή δικαστική ή διοικητική απόφαση.


Δικαιώματα

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχουν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και η εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, στους επισκέπτες του ιστοτόπου ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του ιστοτόπου δικαιούνται να αιτηθούν:

1. Την ανάκληση της συγκατάθεσης που έχουν παράσχει ως προς συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, οι επισκέπτες δικαιούνται να ανακαλέσουν, οποτεδήποτε, την συγκατάθεσή τους ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχώρησαν κατά την εγγραφή τους στο newsletter του ιστοτόπου ή κατά την αποστολή μηνύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας της Εταιρείας.
2. Την λήψη πληροφοριών σχετικά με το είδος της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.
3. Τη διόρθωση ή την επικαιροποίηση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή
4. Την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας
5. Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
6. Την λήψη αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των προσωπικών τους δεδομένων σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να ικανοποιήσει, δωρεάν, τα παραπάνω αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, λαμβανομένων υπ΄ όψει της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν ενώπιόν της. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την χορήγηση της παράτασης και τους λόγους της καθυστέρησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την ικανοποίηση αιτήματος υποκειμένου των δεδομένων, μόνο εφόσον αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι δεν είναι σε θέσει να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει την καταβολή ενός εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπ’ όψει τα διοικητικά για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Η Εταιρεία δύναται, εναλλακτικά, να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων εκ μέρους της Εταιρείας. Τα υποκείμενα των δεδομένων υποβάλλουν καταγγελία στην παραπάνω Αρχή, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους υποβολής που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Αρχής (https://ww.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL).


Επικοινωνία

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα σχετικά με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους ως υποκειμένων των δεδομένων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση . . . . Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούν, ακόμη, να αποστέλλουν και οποιοδήποτε μήνυμα, πλην του αιτήματος ικανοποίησης δικαιώματος, που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μέσω του ιστοτόπου.


Αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας κατά την περιήγησή σας και στη συνέχεια στη συσκευή σας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση του φυλλομετρητή για την προηγούμενη δραστηριότητά του.
Κάποια cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και δεν ζητούμε τη συναίνεσή σας για να τα τοποθετήσουμε στη συσκευή σας. Είναι τα εξής:
Τα ανωτέρω cookies αποθηκεύονται για 90 ημέρες και μετά διαγράφονται


Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στον ιστότοπο, ώστε οι επισκέπτες του ιστοτόπου να είναι διαρκώς ενημερωμένοι για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Καμία τροποποίηση της παρούσας πολιτικής δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο.

Skip to content